Energie sigură, pură şi eficientă

Pentru a realiza trecerea la un sistem energetic competitiv, avem nevoie de a depăși o serie de provocări, cum ar fi epuizarea continue a resurselor naturale, creșterea consumului de energie și schimbările climatice.

Provocarea Energetică este structurată după șapte obiective specifice și domenii de cercetare :

• Reducerea consumului de energie și a emisiilor de carbon

• Aprovizionare cu energie electrică la costuri mici şi cu emisii reduse de carbon

• Combustibili alternativi și surse de energie mobile

• Reţea electrică Europeană unică şi inteligentă

• Cunoștințe și tehnologii noi

• Procesul de luare a deciziilor şi angajament public robust

• Implementarea inovaţiilor energetice şi TIC .

Pentru cercetare în domeniul de energie non-nucleară pe perioada anilor 2014-2020 a fost alocat un buget de 5.931 milioane euro. Din acest buget, mai mult de 200 milioane euro sunt alocate pentru suport al activităţilor Institutului European de Inovare şi Tehnologie, care face obiectul unei revizuiri pe termen mediu.

Priorități de bază

Primul program de lucru pentru "Energie Sigură, Pură şi Eficientă" este împărțit în următoarele arii de focalizare:

Eficiență Energetică

Eficiența energetică este o opțiune "no-regret" pentru Europa, abordată de către politicile UE pe termen scurt și lung. UE are ca scop de a reduce progresiv consumul primar de energie până în 2020 și 2030. Activităţile de cercetare și demonstrative în acest domeniu se vor focusa pe clădiri, industrie, încălzire și răcire, IMM-uri și produse si servicii legate de energie, integrarea TIC și cooperare cu sectorul de telecomunicaţii.

Tehnologii cu Emisii Reduse de Carbon

Este important de a dezvolta și de a aduce pe piață soluții tehnologice accesibile, eficiente prin cost şi prin utilizare a resurselor, menite să asigure decarbonizarea sistemului energetic în mod durabil, să contribuie la asigurarea securităţii aprovizionării cu energie şi completarea pieţei interne de energie. Activități de cercetare în cadrul acestui domeniu vor include: fotovoltaice, energie solară concentrată, energie eoliană, energia oceanelor, energie hidro, energie geotermală, încălzire și răcire regenerabile, stocarea energiei, combustibili bio şi alternativi, captarea și stocarea dioxidului de carbon.

Orașe și Comunități Inteligente

Dezvoltarea durabilă a zonelor urbane este o provocare de o importanță majoră. Ea necesită tehnologii şi servicii noi, eficiente și ușor de utilizat, în special în domeniile energiei, transporturilor și TIC. Totodată, aceste soluții au nevoie de abordări integrate, atât în ​​ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea de soluții tehnologice avansate, precum și implementarea. Accentul pus pe tehnologiile legate de orașe inteligente va duce la apariţia soluțiilor comerciale cu un potențial mare de piață.

Drivere de politică

Formularea provocării energetice în cadrul Orizont 2020 nu ar fi fost posibilă fără revizuirea Planului Strategic pentru Tehnologiile Energetice - așa numitul Planul SET. Începând cu anul 2008, Planul SET a fost documentul de bază al politicii europene de cercetare și inovare în domeniul energiei. Acesta serveşte în calitate de punct de referință pentru investițiile europene, naționale, regionale și private.

Cu toate acestea, Planul SET are nevoie de consolidare și actualizare pentru a oferi soluţii mai bune noilor provocări și pentru o consolidare mai bună a cercetării și inovării în Europa. Procesul a început în luna mai 2013, când Comisia Europeană a publicat o comunicare privind Tehnologii şi Inovaţie Energetice în care a fost prezentată dezvoltarea unei foi de parcurs integrate pentru Planul SET. Aceasta va defini prioritățile pentru întregul sistem de energie printr-o agendă unică şi consistentă la nivelul UE, de la cercetare până la implementare.

Primul program de lucru (2014-2015)

În ceea ce privește principiile de bază, există schimbări considerabile între programul-cadru de cercetare anterior - PC7 și Orizont 2020. În primul rând, în cadrul Orizont 2020 programele de lucru sunt bianuale, pentru a permite o mai bună pregătire a solicitanților. În al doilea rând, Orizont 2020 are o abordare bazată pe provocări oferind cercetătorilor o mai mare libertate de a veni cu soluții tehnologice inovatoare. Acțiuni transversale au fost, de asemenea, introduse în cadrul Orizont 2020. Ultima, dar nu mai puţin importantă, schimbare este întroducerea noţiunei de Nivelul de Maturitate a Tehnologiei (TRL) care are menirea de a contribui la o mai bună definiţie a scopului activităților.

Image section: 

Short description: 

Provocarea Energetică este concepută pentru a sprijini trecerea la un sistem energetic fiabil, durabil și competitiv.